Психиатрия жане наркология

Iденгей

#1

Томенде корсетылгендердын ышынен «Шынайы обьектыны кате кабылдау» магынасына сайкес келетынын корсетыныз?

* Галлюцинация

* Псевдогаллюцинация

* Егыздер сандырагы

* Дереализация

* +Иллюзия

#2

Томенде аталгандардан «Коршаган алемнын шынайы еместык сезымы» сипаттамасына сайкес келетынын корсетыныз?

* Сахналау сандырагы

* Метаморфопсия

* Кору иллюзиясы

* +Дереализация

* Деперсонализация

#3

Томенде корсетылгендердын ышынен «Озын озы жатыркау» аныктамасына сайкес келетынын корсетыныз?

* Псевдогаллюцинация

* +Деперсонализация

* Аутопсихикалык галлюцинация

* Дереализация

* Егыздер сандырагы

#4

Кандинского-Клерамбо синдромына сандырактын кай туры тан екенын корсетыныз?

* Мегаломаниялык

* Резидуальды

* Озын-озы кыналау

* +Асер ету

* Улылык

#5

Наукастар оздеры курастырган Психиатрия жане наркология жане колданылатын создеры калай аталатынын корсетыныз?

* Ойлап табушылык сандырагы

* Реформашылык сандырагы

* Резонерлiк

* +Неологизм

* Ойлаудын байланыссыздыгы

#6

Томенде корсетылген ауыткулардын кайсысында фотопсиялар байкалатынын корсетыныз?

* Алкогольды галлюцинозда

* Шизофренияда

* +Эпилепсияда

* Сопорда

* Комада

#7

Томенде корсетылген симптомдардын кайсысы импульсивты ауестыкке тан?

* +Дромомания

* Дисморфофобия

* Дисморфомания

* Агорафобия

* Нозофобия

#8

Жабыскак ойлар немен аныкталады?

* Наукастын тарапынан оларга деген сыннын жоктыгымен

* В) +Наукастын олардан кутылуга талпыныстарымен

* Оларды омырде жузеге асыруга тырысумен

* Тек аурудын негызынде туындайды

* Объектыны Психиатрия жане наркология жалган кабылдау

#9

«Оз денесын бурмалап кабылдау»аныктамасына сайкес келетынын корсетыныз?

* Егыздер сандырагы

* Дереализация

* Галлюцинация

* Иллюзия

* +Деперсонализация

#10

«Шындыкка сайкес келмейтын, тузетуге келмейтын, патологиялык негызде пайда болган ойлар» сипаттамасына сайкес келетынын корсетыныз?

* Фантастикалык ойлар

* Домининатты ойлар

* Жабыскак ойлар

* Аса кунды ойлар

* +Сандырак ойлар

#11

Томенде корсетылгендердын ышынен «Ойдын ерыксыз агымы» сипаттамасына сай келетынын корсетыныз?

* Жабыскак ойлар

* Аса кунды ойлар

* Домининантты ойлар

* +Ментизм

* Амбулаторлы автоматизм

#12

Томендегылердын кайсысы импульсивты ауестыккетан Психиатрия жане наркология?

* Дисморфофобия

* Агорафобия

* Дисморфомания

* +Клептомания

* Нозофобия

#13

Томендегылердын кайсысы иллюзияны накты сипаттайды?

* Дены сау адамдарда байкалады

* Жедел алкоголды психоз бастамасы болады

* Аз маглумат болганда пайда болады

* +Шынайы затты бурмаланган турде кабылдау

* Орналасуынын анык еместыгы

#14

Томендегылердын кайсысы жалган галлюцинацияны отдал сипаттайды тан:

* Негативты (дефицитарлы) симптомга жатады

* Невротикалык денгейдегы бузылысы

* Тек шизофренияда кездеседы

* +Субъективты кеныстыкте кабылданады

* Объективты кеныстыкте кабылданады

#15

Томендегылердын кайсысы вербальды галлюцинацияларга жатады?

* +Комментирлеушы (тусынык берушы)

* Тактильды

* Кору

* Гипногогикалык

* Гипнопомпикалык

#16

Наукастын айтуынша, оган Психиатрия жане наркология быр мемлекеттын президенты гашык, ол жайлы телевизордан корген сатте онын кимылдары мен ымдауларынан сезетынын айтады. Бул бузылысты былай квалификациялауга болады:

* Сексуальды невроз

* Карым катынас сандырагы

* +Эротоманиялык сандырак

* Асер ету сандырагы

* Сонына тусу сандырагы

#17

“Кандинский Клерамбо синдромы корынысы сиякты бастагы тамыр согу сезымы”сипаттамасына сайкес келетынын корсетыныз?

* Ипохондриялык синдром

* + Сенсорлы автоматизм

* Гиперестезия

* Тактильды галлюцинация

* Висцеральды галлюцинация

#18

Ер адам Психиатрия жане наркология 58 жаста, ышектеры мен асказаны шырып кеткенын жане тамак бырден ышыне тусып кететынын айтады, сонымен катар, коныл-куйынын томендеуы байкалады.

Томендегы диагноздардын кайсысы болуы мумкын?

* +Нигилистык сандырак

* Кандинский-Клерамбо синдромы

* Парафренды синдром

* Озын-озы кемсыту сандырагы

* Шыгын келтыру сандырагы

#19

Ер адам 30 жаста, быр халыкаралык уйымоган «артурлы арекеттер жасауга мажбурлейтынын, оган ой салатынын, унемы андып баскаратынын» айтады.

Бул Психиатрия жане наркология кай синдромга тан?

* Галлюцинаторлы

* Сандырак

* Паранойяльды

* + Психикалык автоматизмге

* Парафренды

#20

Шизофрениямен ауыратын 42-жастагы наукас айел сойлем ортасында токтап калады. Бырак неге токтап калганын тусындыре алмайды.

Бул кай симптомга тан?

* Ментизм

* + Шперрунг

* Персеверация

* Вербигерация

* Неологизмдер

IIденгей

#21

45 жастагы наукас психиатриялык стационардын наркологиялык болымшесыне психомоторлы козу жагдайында акелынды. Кабылдау болымынде зооптикалык сипаттагы шынайы кору галлюцинациясы аныкталды. Осы наукаска кай психикалык ауытку тан Психиатрия жане наркология?

* Эпилепсия

* Реактивты психоз

* Шизофрения

* +Алкогольды делирий

* Акыл есынын кемдыгы

#22

Наукас айтады: «Туны бойы уйыктамадым. Екыншы кабатта турамын, балконым тура уйдын бурышында орналаскан. Жане тунымен быреу ары-беры журеды, онын шапаны кабыргага уйкелып шыкырлай береды: тунымен коз ыле алмадым, ал танертен карасам – терезенын алдындагы агаштардын бутактары кабыргага тиып сыкырлап жатыр екен, ал мены шакырганын естимын» дейды.

Кандай Психиатрия жане наркология психопатологияга тан?

* Функционалды галлюцинация

* Гипнагогиялык галлюцинация

* Рефлекторлык галлюцинация

* +Есту иллюзия

* Гипнопомпиялык галлюцинация

#23

Наукаска 45 жас, туншыктыргыш газбен уланганнан кейын фиксационды амнезия, амнестикалык дезориентировка жане конфабуляция байкалды. Бул кай синдромга тан?

* Кандинский-Клерамбо синдромы

* +Корсаков синдромы

* Делириозды синдромы

* Параноидты синдромы

* Паранойяльды синдромы

#24

35 жастагы наукаста зооптикалык сипаттагы айкын шынайы кору галлюцинациясы байкалады.

Кай синдромга тан?

* +Делириозды синдром

* Депрессивты синдром

* Маниакальды синдром

* Астеникалык синдром

* Паранойяльды синдром

#25

Ер Психиатрия жане наркология адам 57 жаста, стенокардиямен зардап шегеды, оз денсаулыгына аландайды. Алдынгы катарга «журек токтап калуы мумкын» деген супруге алмайтын урей шыгады. Бырак онын негызсыз екенын тусынеды, бырак еркымен токтата алмайды.

Томенде аталган синдромдардын кайсысы болуы мумкын?

* Фобиялык синдром

* Истериялык синдром

* +Обсессивты-фобиялык синдром

* Депрессивты синдром

* Сандырактык синдром

#26

Бырнеше рет психиатриялык ауруханада ем алган 42жастагы наукаста асер Психиатрия жане наркология ету сандырагы, псевдогаллюцинацияларжане психикалык автоматизмдер аныкталды.

Кандай синдром болуы мумкын?

* +Кандинский-Клерамбо синдромы

* Паранойяльды синдром

* Астеникалык синдром

* Обсессивты-фобиялык

* Апато-абулиялык синдром

#27

14 жасар бала «тамактан шырыген иыс шыгатындыктан» отбасы мушелерымен бырге тамак ышпей койды.

Томендегы диагноздардын кайсысы болуы мумкын?

* Тактильды галлюцинация

* Дам сезу галлюцинациясы

* C)+Иыс сезу галлюцинациясы

* Экстракампинды галлюцинация

* Вербальды галлюцинация

#28

20 жастагы кыз тунде оянганда, коршы тосекте Психиатрия жане наркология жаланаш жаткан баланы анык «коргенын» айтады. Оган барайын деп орнынан турганда, ол жогалып кетты. Келесы жолы, оянганда ашык турган есыктен далызде турган ботен еркекты «кореды». Касындагы наукасты ояткысы келды, бырак бары жогалып кетты.

Томендегы диагноздардын кайсысы болуы мумкын?

* +Гипнопомпиялык галлюцинация

* Гипногагиялык галлюцинация

* Сандырактык кабылдау

* Аффективты иллюзия

* Рефлекторлы галлюцинация

#29

28 жастагы наукас психиатриялык стационарга мына клиникалык Психиатрия жане наркология корыныстермен тусты: кызганыш сандырагы, интерпретативты сипаттагы шыгармашылык, айыптау ойлар.

Осы кезде кай синдром жетекшы болып табылады?

* Кандинский-Клерамбо синдромы

* +Паранойяльды синдром

* Астеникалык синдром

* Истерикалык синдром

* Парафренды синдром

#30

Наукас 39 жас тытыркенгыш, басынын ышынде «булкылдеген жане шурылдаган» секылды быртурлы сезымды сезынетынын айтады.

Жогарыдагы шагымдар кай жагдайга тан?

* Гиперэстезия

* + Сенестопатия

* Психосенсорлык бузылыстар

* Парейдолия

* Псевдогаллюцинация

#31

Наукас айел 39 жастагы, тос артындагы «ыштен курттар жеп жаткандай Психиатрия жане наркология» жагымсыз, киын таралатын сезымге шагымданады.

Жогарыдагы шагымдар кай синдромга тан?

* Сандырактык

* Маниакальды

* Депрессивты

* + Сенесто-ипохондриялык

* Корсаков

#32

Наукас 29 жастагы болме кабыргасы иылып туратынына жане оган кулап кететындей сезымде болатынына шагымданады.

Жогарыдагы шагымдар кай симптомга тан?

* Деперсонализация

* Гиперэстезия

* +Психосенсорлык бузылыс

* Парейдолия

* Псевдогаллюцинация

#33

Ер адам 47жаста,теры астында майда курттар мен кумырскалар жургенын сезынеды.

Жогарыдагы шагымдар кай симптомга тан?

* Маниакальды

* +Тактильды галлюциноз

* Депрессивты

* Сенесто Психиатрия жане наркология-ипохондриялык

* Корсаков

#34

Наукас айел алем озынен алыстап кеткендей жане «тутыкше» аркылы кабылданатындай тусыныксыз сезымде болады.

Жогарыдагы шагымдар кай симптомга тан?

* Маниакальды

* Кандинский-Клеромбо

* Сенесто-ипохондриялык

* + Дереализация

* Корсаков

#35

30 жасар айелозынын «ышкы жан дуниесы озгергенын», сезымы мен ойынын бурынгыдай еместыгыне шагымданады.

Жогарыдагы шагымдар кай симптомга тан?

* +Маниакальды

* Деперсонализациялык

* Сенесто-ипохондриялык

* Кандинский-Клерамбо

* Корсаков

#36

19 жастагы студент, айнага карап турып былай дейды: «Кызык Турым меныкы Психиатрия жане наркология, бырак ышкы жан дунием бурынгы мен емес».

Жогарыдагы шагымдар кай симптомга тан?

* + Деперсонализация

* Сенестопатия

* Дереализация

* Парейдолия

* Псевдогаллюцинация

#37

8жасар ул бала айтады: «Менын кереуетымнын тусында артурлы гулдермен турлы-тусты торлары бар тускагаз бар, мен жатарда соларга карасам олар тырыледы-ертедегы согыстардагыдай аскерлер атпен шауып журеды».

Томендегы диагноздардын кайсысы болуы мумкын?

* Сахна галлюцинациясы

* Сенестопатия

* Сандырак интерпретациясы

* Эйдетизм

* +Парейдолия

#38

38 жасар айел «ышкы коздерымен Психиатрия жане наркология» кабырганын аргы жагында болып жатканнын барлыгын коретынын айтады.

Кай симптом болуы мумкын?

* Сенестопатия

* Шынайы галлюцинация

* Вербальды галлюцинация

* Парейдолиялык иллюзия

* +Псевдогаллюцинация

#39

19 жастагы жасоспырым уакыт оте келе аяктары улкейетынын («пылдыкы тарызды»), ал колдары кыскаратынын сезынеды.

Кай симптом болуы мумкын?

* Сенестопатия

* Метаморфопсия

* +Дене сулбасынын бузылысы

* Парейдолиялык иллюзия

* Псевдогаллюцинация

#40

Ер адам 72 жастагы Корсаковский синдром аныкталды. Осы синдромга томендегы симптомдардын кайсысы тан?

* +Конфабуляция

* Сенестопатия

* Абсанс

* Ментизм

* Жабыскак ойлар

#41

Наукас озын сыртынан Психиатрия жане наркология бакылап жургендей сезынетынын, «мен - мен емес сияктымын, не ыстеп жатканымды тусынемын, бырак сезбеймын. Бурын окып жане уайымдайтынмын, ал енды кытап емес, бухгалтерлык есеп окып отыргандаймын. Баланы тыземе отыргызам жане ештене сезбеймын» дегенды айтады.

Томендегы диагноздардын кайсысы болуы мумкын?

* Идентификация бузылысы

* Дене сулбасынын бузылысы

* Дереализация

* Аса багалы ойлар

* +Деперсонализация

#42

Ер адам 43 жаста, терапия болымшесынде ем Психиатрия жане наркология алып жатыр, коршаган ортадан алшак, багыттан адаскан, фантастикалык уайымдау жане еселенген жалган адасу аныкталады.

Кай синдром болуы мумкын?

* Корсаков синдромы

* Кататоникалык синдром

* Депрессивты синдром

* Котар синдромы

* + Онейроидты синдром

#43

Наукас 65жаста, балалык кезынен бастап омырын егжей тегжей сипаттайды,ар болыгыне токталады. Дарегер созын болгысы келгенде: «Озыныз сурадыныз гой мены казыр не мазалайды Психиатрия жане наркология деп » ашуланып жауап береды.

Томендегылердын кайсысы болуы мумкын?

* + Патологиялык байымдылык

* Символдык ойлау

* Сандырак ойлар

* Жабыскак ойлар

* Аутистикалык ойлану

#44

Наукас 28 жаста, коп сойлейды, ассоциациялары беткей, онай аландайды, осыган байланысты суракка кейде жауап ала алмайсын, жиы такырыпты озгертеды, алдындагы ойын аяктамай жатып баска такырыптарга ауысады, сонымен катар коп ымдайды.

Бул кай симптом?

* + Ойлаудын жылдамдауы

* Байланыссыздык

* Ойдын узылуы

* Ментизм

* Резонерлык

#45

Наукас болымшены кезып журеды Психиатрия жане наркология, ботен палатага кыреды, оз тосегын таба алмайды, емдеушы дарыгермен бырнеше рет салемдеседы, онын есымын былмейды, кундерды шатастырады, кай жыл, ай, кун екенын былмейды.

Томендегы синдромдардын кайсысы болуы мумкын?

* +Корсаков

* Депрессивты

* Галлюцинаторлык

* Астениялык

* Параноидты

#46

Айел 45 жаста, жас кезынен эпилепсиямен зардап шегеды, баяу, аз сойлейды. Создерды киындыкпен тандайды, детальдарда турып калады, озы туралы ангымелеуде бастысын ажырата алмайды Психиатрия жане наркология.

Кай симптом болуы мумкын?

* Ойлаудын баяулауы

* Шперрунг

* Резонерлык

* +Патологиялык байымдылык

* Паралогиялык ойлау

#47

Наукас айел «балабакшада корынбей омыр суретын сарыауыз жандык»куык аймагына ауыр сезымын туындататын сауле жыбереды деп шагымданады.

Томендегы синдромдардын кайсысы болуы мумкын?

* Депрессивты

* Деперсонализациялык

* Сенесто-ипохондриялык

* + Кандинский-Клерамбо

* Корсаков

#48

Наукас 37 жаста. Болымшде апта бойы . Дарыгерлерды арнайы кызметын агенттеры деп есептейды, ал озын туткында отырмын деп есептейды. Томенде Психиатрия жане наркология аталган симптомдардын кайсысы дурыс?

* +Асер ету сандырагы

* Сахналау сандырагы

* Озын-озы кемсыту сандырагы

* Жабыскак ойлар

* Идеаторлы автоматизмдер

#49

28 жасар наукас быраздан беры екы кулагымен кезек-кезек, «кос дауыс естиды» - олардын быреуы адеттегыдей, шынайы, еркектыкы. Жеке басынын колайсыз жагдайларынан сон сол кулагына естыледы. Ол жагымды, он жак кулагымен жагымсыз дауыс естиды. Ол дауыс наукасты сынайды, дурыс Психиатрия жане наркология кенес бермейды, Б-нын арекеттерын баскарып, дурыс кенес бермейды. Берылген бузылыстарды былай кабылдау кажет:

* + Антагонистиктык галлюцинациялар

* Комментирлеушы галлюцинациялар

* Комплексты галлюцинациялар

* Висцеральды галлюцинациялар

* Акоазмдар

#50

Наукас ангыме кезынде «кенет басынан ойдын ушып кеткенын» айтып ангымесын кенеттен узе салады.

Кай симптомга тан?

* Ойлаудын байланыссыздыгы

* Ойлаудын узылуы

* Ментизм

* + Шперрунг

* Метафизикалык улану

#51

Жасоспырым еш себепсыз ата-анасына деген карым-катынасын озгертты. Олардын касында тамак Психиатрия жане наркология ышуден бас тартады. Олар туган ата-анасы еместыгын, шын ата-аналары Астанада туратынын, президент комекшысы екендыгын айтады.

Томендегы синдромдардын кайсысы болуы мумкын?

* +Ботен ата-ана сандырагы

* Ботен ата-ана жабыскак ойлары

* Ботен ата-ана багалы ойлары

* Резонерлык

* Кандинский-Клерамбо синдромы

#52

Наукас 29 жаста, кандай да быр ауруды жуктырып алудан коркады, сойте тура бул Психиатрия жане наркология уайымнын негызсыз екенын тусынеды, бырак ол ойдан арыла алмайды

Кай симптомга тан?

* Сандырак ойлар

* Аса кунды ойлар

* Галлюцинация

* +Жабыскак ойлар

* Сенестопатия

#53

Зерттелушы 40 жаста, кассир. Улкен колемдегы шыгын ушын кылмыстык жауапкершылыкке тартылуда. Тергеушымен ангымелесуде козын айналдырады, жонсыз куле береды, оз атын айта алмайды, озын жумыста отырмын деп есептейды. Озынын улкен жоспарлары туралы айтады, соган карамастан Психиатрия жане наркология карапайым арифметикалык операцияларды орындай алмайды, аяк киымын колына киеды.

Томендегы бузылыстардын кайсысы болуы мумкын?

* Кататониялык ступор

* Истериялык ступор

* Реактивты ступор

* Пуэрилизм

* +Псевдодеменция

#54

Наукас 25 жаста, котерынкы коныл куй, кимыл козгыштыгы, ассоциация агымынын жылдамдыгы байкалады.

Берылген жагдай томендегы синдромдардын кайсысына тан?

* Эйфориялык жагдай

* + Маниакальды синдром

* Эйдетизм

* Депрессивты синдром

* Астениялык синдром

#55

Айел 36 жаста, коныл куйы жок, моторлык тежелу, ассоциация агымынын баяулауы байкалады.

Берылген Психиатрия жане наркология жагдай томендегы синдромдардын кайсысына тан?

* Эйфориялык жагдай

* Маниакальды синдром

* Эйдетизм

* +Депрессивты синдром

* Астениялык синдром

#56

Наукас кыз 25 жаста, котерынкы коныл куй, озынын мумкыншылыгы мен кабылетын жогары багалайды.

Берылген корыныстер томендегы синдромдардын кайсысында байкалады?

* Депрессивты синдромда

* + Маниакальды синдромда

* Дисфорияда

* Астениялык жагдайда

* Кататониялык козуда

#57

26-жастагы наукас кардиальды кауып факторлары болмаса да миокард инфарктын алды. Кай затты колдану осынын себебы болады?

* Фенциклидин

* Седативты Психиатрия жане наркология заттар

* Галлюцинагендер

* +Стимуляторлар

* Алкоголь

#58

Ер адам 44 жаста, денесынде унемы жыбырлап журетын жандыктерды сезетынын, сондыктан бырнеше рет дерматологка баргандыгын, олардын «ештене таппайтын» айтады.

Томендегы симптомдардын кайсысы болуы мумкын?

* + Тактильды галлюциноз

* Дуалаудын сандырак ойлары

* Жалпы сезым галлюцинациялары

* Синестезия

* Парейдолия

#59

26 жастагы наукасты онын ойларын быреу баскарып отыр деген сезым унемы мазалайды. Олар онын еркынсыз, оздыгынен журеды.

Томендегы симптомдардын кайсысы болуы мумкын?

* Ойлаудын узылуы

* Персеверация

* Метафизикалыкулану

* Жабыскак Психиатрия жане наркология ойлар

* +Психикалык автоматизм

#60

Студент сабактарына улгермейды, себебы ойлары оны тындамайды, «быр бырымен согысады, бырыгып кетеды жане таратылып» кете беретынын, быр мезетте жок болып кететынын айтады.

Томендегы симптомдардын кайсысы болуы мумкын?

* +Психикалык автоматизмдер

* Ритуалдар

* Ипохондриялык сандырак

* Жабыскак ойлар

* Аса кунды ойлар

#61

18 жастагы кыз бала дарыгер терапевтке каралды. Ол тагамга катысты ауытку барын айтты. Ол тамакты адеттегыден оте коп Психиатрия жане наркология жане тезырек житынын, озын бакылай алмайтынына шагымданды. Осындай «ашкарактык арекетерден» кейын коп молшерде ыш жургызетын дарылер ышеды.

Томендегы симптомдардын кайсысы болуы мумкын?

* + Булимия

* Импульсты бакылаудын бузылуы

* Анорексия

* Жабыскак ойлар

* Аса кунды ойлар

#62

Босанган айелде коныл куйы томендеп, тамак жемейды, тынышсыздана бастады. Ол сабиы айыкпас аурумен ауырады деп коркады, комек сурайды.

Томендегы Психиатрия жане наркология синдромдардын кайсысы болуы мумкын?

* Обсессивты

* Маниакальды

* Астениялык

* +Депрессивты

* Сандырактык

#63

27 жастагы ер адам,туншыктыргыш газбен уланудан кейын фиксационды жане ретроградты турдегы есынын бузылысы байкалды. Жогалган есын наукас ойдан курастыру аркылы толтырады, шын манысынде болмаган нарсены «есыне тусыреды».Сонымен катар ангымелесу барысында болган жагдайларды айтады, бырак уакыты,орны сайкес келмейды. Берылген бузылыска полинейропатия косылган.

Томендегы синдромдардын кайсысы Психиатрия жане наркология болуы мумкын?

* Кандинский-Клерамбо

* Депрессивты

* Психоорганикалык

* +Корсаков

* Делириозды

#64

Наукас айел 40 жаста,куйеуымен ажырасканнан кейын апатиялы, жалпы алсыздыкке, омырге деген кызыгушылыгынын жогалуына шагымданады. Кандайда быр кажеттылык жок. Жумыска «енбектенып балаларды асырау ушын» барады. Ангымесынде ажырасу маселесы айтылады, ары наказывай оз омырын калай жалгастыратынын былмейды.

Томендегы синдромдардын кайсысы болуы мумкын?

* Кандинский-Клерамбо

* +Депрессивты

* Психоорганикалык

* Корсаков

* Делириозды

#65

Ер адам 30 жаста, ауыр Психиатрия жане наркология жукпалы аурумен ауырып интоксикация натижесынде кеныстык жане уакыт багдары бузылган. Кешкы уакытта мазасызданып тынышсыздана бастайды, наукастын мынез кулкына асер ететын айкын сахналык галлюцинациялар байкалады. Уйыктамайды, унемы медицина кызметкерынын бакылауына мажбур. Кундыз мынез кулкы дурысталады, бырак кешкы уакытта кайта мазасыздана бастайды.

Томендегы синдромдардын кайсысы болуы мумкын?

* Кандинский-Клерамбо

* Депрессивты синдром

* Психоорганикалык

* Корсаковсиндромы

* +Делириозды

#66

Жасоспырым 16 жаста,мынез Психиатрия жане наркология кулкы озгерген. Ата анасымен жане достарымен ангымелесуге шектелген. Коныл куйы жабыркау. Айнага жиы жане озынын турыне узак карайды. Пластикалык хирургияга кызыгушылыгы байкалады. Кейбыр ангымесынен оз келбетыне конылы толмайтынын, асыресе мурын пышыны, козы жане кулагы унамайтынын ангаруга болады.

Томендегы синдромдардын кайсысы болуы мумкын?

* Кандинский-Клерамбо

* Депрессивты

* Психоорганикалык

* +Дисморфоманиялык

* Делириозды

#67

Жедел куткару тобындагы боец 19 жаста. Аскери кезекшылыкте журып Психиатрия жане наркология кенеттен каруын жерге тастай салып киымын шеше бастады. Ескертуге кулак аспады. 3 минуттан кейын оз озыне келген ол шешылген киымдерын корып тан калды.

Томендегы жагдайлардын кайсысы болуы мумкын?

* Аменция

* +Сананык булынгырланып карауытуы

* Онейроид

* Транс

* Делирий

#68

17 жастагы кыз балада жогары дене кызуымен тумау. Карау кезынде тынышсыз, аландаулы. Кайда екенын былмейды, коршаган ортаны багдарлауы бузылган Психиатрия жане наркология. Тосегынен жиы атып турып жастыгынын, тосегынын, кроваттын астынан бырдене ыздейды. Елесындегы жандыкты кагу максатында кабырганы колымен кагады. Уакыт оте коркып ызаланады, озымен озы сойлеседы.

Томендегы синдромдардын кайсысы болуы мумкын?

* Кандинский-Клерамбо

* Депрессивты

* Психоорганикалык

* Корсаков

* +Делириозды

#69

Босанган айелде коныл куйы томендеп, тамак жемей, тынышсыздана бастады. Ол сабиы айыкпас аурумен ауырады деп коркады, оны тексеруын сурайды.

Кай Психиатрия жане наркология маманнын жедел кенесы кажет?

* +Психиатр

* Гинеколог

* Неонатолог

* Терапевт

* Психолог

#70

Наукас дарыгердын шагымдарын айтуды сураганда жауап ретынде: «Сыз дарыгер емессызбе - озыныз коруыныз керек. Дарыгерлер аурудын симптомдарын былу керек жане оларды аныктау керек. Оларды каншалыкты дурыс аныктаса, быздын денсаулыгымыз соншалыкты мыкты болады. Ал дены сау денеде - дены сау рух» дегенды айтады.

Томендегы симптомдардын кайсысы болуы Психиатрия жане наркология мумкын?

* Неологизм

* Амбиваленттылык

* Шперрунг

* Ментизм

* +Резонерлык

#71

23 жастагы студентте мынез кулкында озгерыстер байкалды. Создерды созып, жай сойлейтын болды. Куны бойына бырнеше рет бырнеше секундка катып калады. Осы уакытта ештене естыместен суракка жауап бермейды. Бул бузылыстарды озы байкамайды, ары наказывай ештене болмагандай журе береды.

Томендегы синдромдардын кайсысы болуы мумкын?

* Кандинский-Клерамбо

* Депрессивты

* +Кататониялык

* Корсаков

* Делириозды

#72

Терапия болымшесындегы жаткан 30 жастагы наукас айелде Психиатрия жане наркология коныл куйынын томендыгы, ойлаудын баяулауы, кимыл козгалысында шектеулык байкалады.

Томендегы синдромдардын кайсысы болуы мумкын?

* +Депрессивты

* Астениялык

* Маниакальды

* Обсессивты

* Сандырактык

#73

Кабылдау болымынде 17 жастагы наукаста тырысулык устамалар дамыды. Устамалар бырынен сон быры жалгасты. Устамалардын арасында наукас есын жимады.

Томендегы психикалык бузылыстардынкайсысыболуы мумкын?

* Эпилептикалыкустама

* Устаманын жиылеуы

* Коматозды жагдай

* Естын бузылу синдромы

* +Эпилептикалык статус

#74

Медицина институтынын студенты студенттер емханасынын дарыгер терапевтыне мына шагымдармен келды: демалуга Психиатрия жане наркология колайлы жагдайдын озынде мазасыздыкпен жане туракты турде жумыс ыстеуге умтылумен косарланатын жогары шаршагыштык, айкын алсыздык,тытыркенгыштык.Сонымен катар ойын жинактай алмай,сабакка кедергы келтыретынын айтады.

Томендегы синдромдардын кайсысы болуы мумкын?

* Депрессивты

* +Астениялык

* Маниакальды

* Обсессивты

* Сандырактык

#75

Ер адам акырын, баяу, бырак копсозды сойлейды. Создерды киындыкпен тандайды, детальдарда турып калады, озы туралы ангымеде негызгыны аныктай Психиатрия жане наркология алмайды.

Томендегы симптомдардын кайсысы болуы мумкын?

* Ойлаудын баяулауы

* Шперрунг

* Резонерлык

* +Патологиялык байыптылык

* Паралогиялык ойлау

#76

Интоксикация жагдайында, наркотауелды наукаста коршаган ортадагы заттардын тусы адеттегыден ашык болып, олардын аракашыктыгы жане кейбыреуынын формасы бурмалангандай корынетын сезым туындады.

Томенде аталган симптомдардын кайсысы дурыс?

* Сахналау сандырагы

* Метаморфопсия

* Кору иллюзиясы

* +Дереализация

* Деперсонализация

#77

Карау кезынде наукас багдары дурыс, сак турады, ерындерын кысып алган, козынын астымен карайды Психиатрия жане наркология. Бырнеше женыл жауаптардан кейын быртындеп озынын жумыста болган жагдай туралы егжей-тегжейлы айта бастайды, душпандарынын кастандыктары туралы айтады.Колайсыздыктармен байланысты уайымга бейымделген. Кейын аныкталгандай, бастыгымен урысканнан кейын, кабинетке кыргенде, устелынын устынде бырнарсе карап жаткан адамды кореды, ол онын кужаттарын урлауга адейы жыберылген деп шешеды

Томендегы психопатиялардын кайсысы болуы Психиатрия жане наркология мумкын?

* +Паранойяльды

* Шизоидты

* Психастениялык

* Эпилептоидты

* Истериялык

#78

Кызбасы бар балада сезым мушелеры тытыркенуынен тысойша курастыратын ертегылык сюжет калыптасты; кабыргада сызат,тускагаздагы суреттер козгалып,жануарлар кейпыне енеды.

Томенде корсетылген болжама диагноздын кайсысы болуымумкын?

* Естен тану

* +Парейдолиялык иллюзия

* Кору галлюцинациялары

* Сананын карауытуы

* Аффективты иллюзия

#79

Наукас 65 жаста,узак уакыт кант диабетымен зардап шегеды,естын жогалуымен орталык жуйке жуйесы кызметынын тежелуымен,сырткы тытыркендыргыштерге жауап бузылысымен,тыныс Психиатрия жане наркология алу,кан айналым жане баска да омырлык манызды мушелердын бузылыстарымен сипатталатын ауыр жагдайда жан сактау болымыне тусты.

Жогарыдагы жагдай сананын ошуынын кай турыне тан?

* +Кома

* Карауыту

* Делирий

* Аменция

* Онейроид

#80

Наукас 32 жаста,комыр кышкыл газымен уланганнан кейын токсикологиялык болымшеге тусты.Психикалык жагдай психикалык кызметтын киындауымен,баяулауымен,жутандауымен,белсенды назар аударудын томендеуымен сипатталады. Создык катынас сакталган,бырак Психиатрия жане наркология сурак койылганнан кейын узылыстен кейын жауап береды. Кейде суракты кайталауга тура келеды.Тапсырманы баяу,бырак дурыс орындайды.Ауру сезымыне козгалыс жауабы максатка багытталган.Наукас енжар,тез шаршайды.Мимика жутандаган.Тулгасына,орынга багдары сакталган.

Жогарыдагы жагдай сананын ошырылуынын кай турыне тан?

* Кома

* +Карауыту

* Делирий

* Аменция

* Онейроид

#81

47 жастагы ер адамнын созы баска,наукастын озыне гана белгылы Психиатрия жане наркология ойлар мен магыналар колданатындыктан тусыныксыз.

Томендегы симптомдардын кайсысы болуы мумкын?

* Ойлаудын байымдылыгы

* +Символикалык ойлау

* Сандырак ойлар

* Жабыскак ойлар

* Психикалык автоматизмдер

#82

Ер адам 26 жаста, басынын ышынде ысыктын осуы жане пульсациянын пайда болуы сезымыне, онын пайымдауынша, ол сезымдероны андушылармен «арнайы жасалган» деп шагымданады.

Томендегы синдромдардын кайсысы болуы мумкын?

* Ипохондриялык

* +Кандинский-Клерамбо

* Параноидты

* Тактильды галлюциноз

* Паранойяльды синдром

#83

Айел 27 жаста Психиатрия жане наркология коршаган ортаны кабылдаудын ботендыгыне, озгергендыгыне, шынайы еместыгыне шагымданады.

Томендегы синдромдардын кайсысы болуы мумкын?

* Персеверация

* Ментизм

* Жабыскак ойлар

* +Дереализация

* Кору иллюзиясы

#84

Айел 28 жаста, карау кезынде басын артка лактырып, бетын колдарымен жабады. Оз жасынан жас корынеды, сырт келбетын жаксы кутетыны, ашык косметика пайдаланатыны корынып тур. Куйеуымен унемы урысатынын, «булай омыр суру мумкын еместыгын» айтады - сонгы осындай Психиатрия жане наркология урыс кезынде бугана астына бырнеше тылык жасап, айгайлап коршылерыне наказывай жугыреды, жедел жардем шакыруларын сурайды. Оз жагдайы туралы ангымелеген кезде дарыгердын реакциясын андиды, быресе дауысын катты, быресе басендетеды.

Томендегы психопатия турлерынын кайсысы болуы мумкын?

* Паранойяльды

* Шизоидты

* Психастениялык

* Эпилептоидты

* +Истериялык

#85

30 жастагы наукасты ойын баскаратындай сезым мазалайды.Олар оз бетынше журеды,наукастын еркынен тыс,оны баскалар быледы.

Томендегы симптомдардын Психиатрия жане наркология кайсысы болуы мумкын?

* Узылуы

* Персеверации

* Метафизикалык улану

* Жабыскак ойлар

* +Идеаторлык автоматизмдер

#86

Наукас 36 жаста, дарыгер-психотерапевтке сексуальды сферадагы мумкын болатын алсыздыгы жайлы унемы миынан кетпейтын жаман ойлардан арылу максатында комек сурап келды.

Томендегы симптомдардын кайсысы болуы мумкын?

* Персеверация

* Ипохондриялык сандырак

* Аса кунды ойлар

* +Жабыскак ойлар

* Психикалык автоматизмдер

#87

44 жастагы наукас, онкологтын кабылдауында шагымдарын сураганда сурет («нукте жане ушбурыш Психиатрия жане наркология»), артурлы геометриялык фигуралар корсетеды, «Бары сыртында,мен ышындемын» деп тусындыреды.

Томендегы симптомдардын кайсысы болуы мумкын?

* Аутистикалык ойлау

* Жабыскак ойлар

* Аса багалы ойлар

* +Символикалык ойлау

* Ойлауын узылуы

#88

Ер адам 57 жаста, стенокардиямен зардап шегеды, оз денсаулыгына аландайды.Алдынгы катарга «журегы токтап калатындай» коркыныш сезымы шыгады.Соган карамастан оз жагдайынын негызсыз,акылга конымсыз екенын тусынеды,бырак оз Психиатрия жане наркология еркымен басуга каукарсыз.

Томендегы синдромдардын кайсысы болуы мумкын?

* Фобиялык

* Истериялык

* +Обсессивты-фобиялык

* Депрессивты

* Сандырак

#89

Наукас клиникалык есы анык кезынде оз бетынше пайдаболатын ойлаудын токтап калуына шагымданады,олар ешнарсеге байланыссыз пайда болады жане жогалады.

Томендегы симптомтардын кайсысы болуы мумкын?

* Ментизм

* Когнитивты атаксия

* Ойлаудын ауыспалыгы

* Абсанс

* +Шперрунг

#90

Ер адам 46 жаста, терапевт дарыгерге келып, «барлык планетанын мемлекеттык кауыпсыздык торагасы»,оган сынак жургызылуде екекндыгын Психиатрия жане наркология айтады.

Томендегы синдромдардын кайсысы болуы мумкын?

* Паранойяльды

* Депрессивный

* Метаморфоз

* +Парафренды

* Параноидты

#91

Бурын философияга кызыкпаган жасоспырымнын создеры магынасыз философиялык терминдер жане категориялармен, онымсыз талкылаулармен ауысты.

Томендегы жагдайлардын кайсысы болуы мумкын?

* Сандырак

* +Метафизикалык улану

* Паралогиялык ойлау

* Жабыскакойлар

* Аутистикалык ойлау

#92

Наукас 32 жаста. Сырт келбеты кимыл-козгалысты, мимкасы бай, тез сойлейды, создеры байланыскан, бырак ойы тез болынеды. Оны сырткы тытыркендыргыштер ойын тез Психиатрия жане наркология боледы - «Сыз былесыз бе,мен Ломоносовка уксаймын (суреты корсетеды), сырт келбетым гана уксамайды. Мен физикажане химины оте жаксы коремын, мен олендерды де шыгарамын» дейды.

Кандай синдром тан?

* Обсессивты

* +Маниакальды

* Астениялык

* Депрессивты

* Сандырактык

#93

Терапиялык стационардын кабылдау болымыне 16жасар жасоспырым кору галлюцинациямен жеткызылды.Аталган жагдай психоактивты заттармен жедел интоксикация ретынде кабылданды.Томендегы психоактивты заттардын кайсысын кабылдау осы жагдайды тудыруы Психиатрия жане наркология мумкын?

* Кодеин

* Темекы

* Героин

* +Циклодол

* Метадон

#94

34 жастагы АИТВ-жуктырган, узак уакыт бойы психикалык аурумен сыркаттанган жане психиатр тагайындаган дарылерды кабылдайтын ер адамда, булшыкеттык курысу, тремор, гиперсаливация пайда болды.

Томендегы препараттардын кайсысын тагайындаган тиымдырек?

* Галоперидол

* Амитриптилин

* Реланиум

* +Циклодол

* Аминазин

#95

Томендегы препараттардын кайсысы сандыраксыз жане галлюцинациясыз айкын моторлы жане идеаторлы тежелумен депрессиянын емынде корсетылген?

* Тизерцин

* +Мелипрамин

* Амитриптилин

* Трифтазин

* Реланиум

#96

Томендегы препараттардын кайсысы улкен тырысулык Психиатрия жане наркология устамалар емынде колданылады?

* Мелипрамин

* Амитриптилин

* Оланзепин

* +Фенобарбитал

* Рисполепт

#97

Томендегы препараттардын кайсысы мнестикалык кызметты жаксарту ушын колданылады?

* +Алзепил

* Френолон

* Амитриптилин

* Циклодол

* Конвулекс

#98

Наркотауелды 43 жастагы наукас АИТВ-жуктыргандыгы жонынде хабарды естыгенде жедел турде ауыр тиетын сагыныш, сенымсыздык сезымдерын бастан кешты, коныл-куйы аса урейлы болып, кимылы тынымсыз болды, «уят» туралы ойлардан айыга алмады. Онын омыр суру салты толыгымен озгерды. Жиы Психиатрия жане наркология суицидальды ойларды айтты.

Аталган синдромдардын кайсысы дурыс?

* Обсессиялык

* Маниакальды

* Астениялык

* +Депрессиялык

* Сандырактык

#99

27 жастагы жыл бойы к/ы героин кабылдайтын айелде , АИТВ-серопозитивтылыкты аныктаганнан кейын коныл-куйы дереу урей, паникалык шабуылдар турынде озгерды жане ЖПИТЖ орталыгы дарыгерынын кабинетынде катты дауыс шыгара жылаумен корынды. Активты суицидальды ойлар айтты, омыр сургысы келмейды, стереотипты турде, ЖПИТЖ емделмейтынын, жакындарынын алдында Психиатрия жане наркология «уятка» калгандыгын айтады.

Аталган симптомдардын кайсысы дурыс ?

* +Ипохондриялык

* Маниакальды

* Астениялык

* Сандырактык

* Депрессиялык

#100

25 жастагы ер адам козган, эйфорияда, коп сойлейды, ашушан, кейде агрессивты, тахикардия, кан кысымынын жогарылауы корынеды.

Осы жагдай кай препаратты колданганда шакырылуы мумкын?

* Седуксен

* Кофеин

* Опий

* +Кокаин

* Конопля

IIIденгей

#101

Айел 32 жаста, журек кагысына, бас айналуга, денедегы калтырауга шагымданады. Анамнезынен: быр ай бурын куйеуы кайтыс болган. Карау кезынде: кайгырып, жылай береды. Унемы Психиатрия жане наркология кайтыс болган адам туралы естелыктер айтады, кунделыкты мындеттерын орындай алмайды. Кыналау, суицидальды ойлар жок. Оз жагдайын дурыс багалайды, озын-озы кабылдау озгермеген. Табет сакталган.

Кандай болжама диагноз болуы мумкын?

* Ауыр депрессивты эпизод

* Органикалык депрессивты бузылыс

* Шизоаффективты бузылыс, депрессивты тип

* Циклотимия

* +Кайгы реакциясы

#102

Кария айел 68 жаста еш себепсыз коршылерымен урысса бастаган. Коршылеры онын тузын Психиатрия жане наркология урлайтынын айтады. Ондай ойларын жокка шыгаргысы келген туыскандарынын арекеты пайдасыз.

Томендегы диагноздардын кайсысы болуы мумкын?

* Кандинский-Клеромбо синдромы

* Индуцирленген сандырак

* Пик ауруы

* Альцгеймер ауруы

* +Созылмалы сандырак бузылысы

##103

Айел 35 жаста, уй шаруасында, оз куйеуынын досына гашыктыкты бастан кешырды. Куйеуынын жануясына камкорлыгын жогары багалагандыктан, онымен ажырасуга умтылмады. Осы фонда куйеуымен жыныстык катынас кезынде кушейетын Психиатрия жане наркология бас ауруы, себепсыз естен танулар, журек тусында ауру сезымы пайда болды. Терапевт карауында патология аныкталмады.

Кандай болжама диагноз болуы мумкын?

* Неврастения

* +Истериялык невроз

* Шизотипиялык бузылыс

* Циклотимия

* Кайгы реакциясы

#104


psihofiziologicheskij-podhod-k-intellektu.html
psihofiziologicheskoe-vozdejstvie-cveta.html
psihofiziologiya-evolyucionnih-predposilok-rechi.html